-Valori și doctrină politică-
(document în lucru)

USR este uniunea politică a oamenilor care doresc modernizarea responsabilă și democratizarea reală a României, a celor care împărtășesc acele valori comune prin care România se îndreaptă către viitor, a celor care își propun să ducă România spre o integrare deplină și efectivă în Uniunea Europeană. Valorile împărtășite de USR sunt valorile indivizibile și universale ale demnității și fraternității umane, ale libertății, egalității și solidarității, cu toleranță și respectarea diferențelor. USR este partidul care a înțeles că problemele structurale ale României provin mai ales din decalajele acesteia față de restul Uniunii Europene și este conștient că plasarea onestă și inteligentă în problematica Uniunii Europene și valorificarea la maximum a oportunităților deschise astfel sunt un mijloc la îndemână pentru afirmarea valorilor și a identității noastre.

USR s-a născut în secolul XXI. USR înțelege că dihotomia stânga-dreapta a fost de cele mai multe ori folosită pentru a înșela speranțele legitime ale oamenilor și nu pentru a le împlini așteptările. USR este viu pentru că valorile pe care se sprijină răspund nevoilor societății contemporane dinamice, spre deosebire de sloganurile unor partide compromise, clientelare și corupte care au rămas simple coji de nucă, golite de conținut. USR este viu pentru că toți membrii săi recunosc în aceste valori un liant care depășește interesele personale sau de grup ale celor ce le formulează și promovează, dar care împlinește exigențele celor pentru care sunt practicate. În raport cu aceste exigențe, valorile sunt mereu regândite și consolidate pentru a răspunde și mai bine nevoilor sociale exprimate de oamenii cărora le sunt datorate. USR este viu pentru că pornește, în definirea politicilor pe care le propune și le susține, de la nevoile reale ale populației țării, nu de la interesele înguste ale unor grupuri de oligarhi și nici de la litera unor ideologii în mare parte perimate. Stânga și dreapta sunt pretutindeni în criză de esență, dar mai sunt unii oameni care le cred infailibile. USR este viu pentru că nu îmbrățișează valori doar pentru a exprima convingeri, ci pentru a sluji efectiv oamenilor.

Cetățenii din Europa sunt confruntați cu pericole serioase la adresa democrației cum ar fi, în aceeași măsură, curentele izolaționiste sau diversele forme de terorism și extremism, crize ale identității sau exacerbări ale ei. Cetățenii României au învățat și ei cu timpul să nu-și opună unii altora diferențe etnice, istorice, culturale sau religioase și înțeleg că doar respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și posibilitatea unei valorificări depline a libertății, inițiativei și creativității lor le vor îngădui să construiască împreună un prezent și un viitor care să le asigure o viață liberă, demnă și civilizată. USR recunoaște libertatea religioasă și faptul că a trăi într-o credință religioasă poate fi o valoare fundamentală, pe care oricine o poate trăi în deplină libertate și respect alături de cei ce nu o împărtășesc.

USR este partidul care ne-a adus laolaltă prin respingerea modelului clientelar, paternalist și anacronic pe care celelalte partide l-au impus României. Este partidul care își propune să lupte pentru ca românii să aibă șanse egale de acces la resurse, la educație și prosperitate. Fiecare cetățean trebuie să aibă aceleași oportunități pentru a se dezvolta liber și a-și croi un trai decent. USR este un partid angajat în apărarea democrației constituționale în România, bazată pe separația și echilibrul puterilor în stat, astfel încât societatea să se poată proteja împotriva oricăror tentative de abuz sau dezechilibru.

Pentru USR libertatea persoanei de a se afirma deplin într-o lume în care ideile și inițiativele sunt sursă de identitate și prosperitate este acea valoare fundamentală pe care Europa a transmis-o din generație în generație, o valoare care presupune îndrăzneală, creativitate, inovație și solidaritate. Un om poate fi liber când statul îi garantează respectarea drepturilor fundamentale, a proprietății private și îi oferă un cadru juridic stabil și predictibil, când administrația lucrează exclusiv în favoarea cetățeanului și nu împotriva lui, când justiția îl apără de abuzuri și de nedreptăți.

Dacă creativitatea și libertatea sunt impulsul primordial al omului, ancorarea lui în societate este un scop în sine și trebuie apreciată ca o resursă fundamentală a dezvoltării durabile locale şi regionale. Cultura și arta aduc oamenii împreună, refac țesutul social fragmentat, construiesc solidaritate între oameni, întăresc apartenența lor la un grup social mai larg, la o comunitate. Prin artă, sau în artă, oamenii se întâlnesc, dincolo de gen, de sex, de generații. Dincolo de etnie, dincolo de prejudecăți sau stereotipuri. Arta creează, așadar, capital social. Mai mult, arta creează și capital economic, prin sectoarele creative, prin regenerarea urbană. Munca artistului poate ajuta substanțial la dezvoltarea economiei locale și la dezvoltarea comunităților. Ea contribuie astfel la dezvoltarea cartierelor, orașelor și a regiunilor.

Libertatea și solidaritatea permit o privire optimistă asupra viitorului. USR înțelege că educația este factorul determinant în dezvoltarea societății și își propune să reclădească sistemic un învățământ modern, centrat pe elev/student, pe dezvoltarea competențelor acestuia și pe nevoile reale ale unei societăți în continuă schimbare. Reformarea întregului sistem de învățământ este singura soluție pentru multe din problemele României. Creșterea calității și eficienței sistemului de educație este o condiție esențială a valorizării potențialului uman și a creșterii capitalului material al României, ceea ce o va plasa în rândul statelor dezvoltate. Din acest motiv, USR consideră educația ca fiind un drept fundamental și un domeniu în care România trebuie să investească pentru a progresa și să inițieze o vastă reformă, dusă până la capăt, pe principiile modernizării, predictibilității, stabilității programelor și eficienței resursei umane. Un curriculum centrat pe competențe diverse, necesare formării unui cetățean responsabil și activ. Un învățământ curat în care în care toate formele de plagiat și de impostură sunt prevenite și înlăturate, în care meritocrația este recunoscută drept principala modalitate de a accede în chip responsabil în structurile ierarhice și forurile decizionale, este o piatră de temelie pentru existența societății românești. Transparentizarea tuturor proceselor prin care elevii, studenții, profesorii, parcurg etape ce țin de pregătirea învățământului de stat, dar și privat, trebuie constant îmbunătățită. Învățământul profesional trebuie să asigure o pregătire adecvată în diferitele ramuri economice, asigurând o calificare reală și modernă pentru diverse meserii. Egalitatea de șanse și de gen în școală – locul de unde pleacă aproape toate starturile în viață – eliminarea formelor variate de discriminare a copiilor asigură o competitivitate reală în mediul profesional. Educația este și cheia rezolvării unor grave probleme sociale în România. Cu titlu de exemplu, avortul sau abandonul copiilor nu pot fi separate de lipsa educației, de lipsa accesului la resurse și la servicii de sănătate de calitate, de problema sărăciei în general. Nu în ultimul rând, USR consideră că educația este un proces necesar pe tot parcursul vieții persoanei, mai ales în condițiile ritmului rapid de evoluție a societății din secolul XXI.

Într-o țară în care independența justiției a fost amenințată rând pe rând de un partid sau de altul, USR este partidul care va lupta fără încetare împotriva corupției, a nepotismului, a mafiilor din economie, a clientelismului politic, pentru extinderea și întărirea confiscării banilor/bunurilor celor care au furat și va apăra independența justiției, din convingerea că orice încălcare a ei ne poate readuce în starea de înapoiere în care am trăit în perioada comunistă și în anii ce i-au urmat. Fără o justiție în care să avem încredere, nu putem fi și nu ne putem simți liberi.
USR militează pentru integritate în procesul legislativ, prin extinderea regimului incompatibilităţilor şi pedepselor complementare, astfel încât să nu mai fim în situația ca legile să fie făcute de condamnaţi penal.
În același timp, USR consideră că o justiție credibilă este o justiție eficientă și accesibilă și va milita pentru creșterea gradului de celeritate în instanţele de toate felurile și pentru accesul mai uşor al justiţiabililor la înlesniri de genul asistenţei juridice gratuite sau eşalonării costurilor pentru cei cu mijloace materiale mai reduse. Încrederea în justiție este strâns legată de eficacitatea actului de justiție, care se traduce printr-o mai eficientă punere în executare a hotărârilor judecătoreşti, situaţiile în care autorităţi administrative locale sau centrale refuză sau întârzie deliberat astfel de puneri în executare fiind de nepermis pentru un stat de drept.
USR consideră că activitatea de contencios constituţional trebuie regândită, deoarece, după 26 de ani, putem afirma fără echivoc că funcţionarea Curții Constituționale este marcată de o excesivă politizare, fapt ce conduce la tot mai evidente derapaje.
USR nu reduce problema dreptății doar la funcționarea instituțiilor statului. România are nevoie de o educație juridică și civică diseminată larg la nivelul societății. O cetățenie activă presupune cetățeni educați și informați, care își cunosc drepturile și știu să ceară dreptate pentru ei și grupurile lor.

USR este partidul care-și asumă responsabilitatea în acțiunea politică și respinge seducția populismului, a naționalismului exclusivist şi segregaţionist, a xenofobiei care otrăvește orice dialog între etnii, a discriminării pe bază de credinţe, de opinii politice ori de origine socială și a marginalizării unor cetățeni pe baza identității lor, în favoarea sentimentului firesc al unui patriotism asumat. Grija pentru individ, privit ca o persoană, este o datorie absolută, o învățătură de pe urma trăirii ororilor prin care a trecut România în secolul XX. Oamenii politici nu îi mai pot privi pe cetățeni ca pe niște numere, asociindu-le etichete rigide sau unități statistice. Istoria totalitarismelor secolului XX a lăsat urme încă vizibile asupra exercițiului libertăților în societatea românească. Această istorie nu trebuie uitată și ea ne va ghida în așa fel încât să nu repetăm greșelile trecutului. USR e obișnuit să răspundă față în față cetățenilor, în sectoare, pe străzi, în parcuri, în fața școlilor; de fiecare dată USR a răspuns unor oameni care au un chip. În politica națională, USR își folosește reprezentativitatea în spiritul unei responsabilități directe, față de oameni pe care îi privește în față.

USR militează pentru accesul și participarea cât mai largă a persoanelor și grupurilor la rezolvarea problemelor din comunitățile lor, pentru implicarea lor cât mai largă în actul politic și administrativ. USR are deja experiența colaborării cu grupuri locale de inițiativă și va construi pe această bază solidă, pentru a deveni o cutie de rezonanță a preocupărilor reale ale comunităților și pentru a da o voce puternică formelor participative locale la nivelul politicii naționale, inclusiv prin amendarea legilor electorale. Participarea cetățenilor asigură transparență și activare comunitară unor grupuri cât mai diverse. Apropierea cetățenilor de instituții reglează în chip firesc buna funcționare a acestora din urmă.

USR militează pentru un jurnalism profesionist și onest, un internet liber, responsabil și egal distribuit ca premise obligatorii pentru garantarea dreptului la libertatea de exprimare și a dreptului persoanelor de a avea acces neîngrădit la informațiile de interes public, drepturi prevăzute expres în Constituție și fără de care o societate democratică e cu neputință de imaginat. În îndeplinirea acestor misiuni, activitatea jurnaliștilor și conținutul editorial trebuie să fie necondiționate în niciun fel de sursele de finanțare (publice sau private) ori de ierarhia administrativă și trebuie subordonate exclusiv interesului public, fără ingerințe din partea patronatelor, a diferitelor grupuri de interese cu titlu oneros, a decidenților politici ori a vreunor instituții publice. USR susține dreptul presei și al jurnaliștilor de a monitoriza și de a se exprima critic cu privire la activitatea instituțiilor publice și a decidenților politici și militează pentru transparența totală și explicită a surselor de finanțare ale mass-media. Pe lângă presa clasică, USR susține noile moduri lucru colaborativ, de comunicare și de informare. Internetul a fost principalul motor tehnologic al creșterii ultimelor decenii. Păstrarea integrității canalelor sigure de comunicare e necesară pentru continuarea activității jurnaliștilor, companiilor, actorilor publici și a activiștilor civici și a vieții de zi cu zi a cetățenilor care țin la intimitatea lor. USR combate fenomenul îngrijorător al răspândirii știrilor false pe diferite canale de comunicare, o acțiune profund nocivă care îi închide pe oameni într-o imagine strâmbă a lumii în care trăim și îi face dependenți de o propagandă în slujba unor interese obscure.

Valorile fundamentale pe care familia le poartă și în lumea de azi constituie o bogăție reală în bunul mers al oricărei societăți civilizate. Spiritul de comuniune, solidaritate, apartenența la o cultură și împărtășirea unor valori comune, transmiterea acestora în chip firesc către generațiile viitoare, sunt elemente pe care societatea a construit și va construi întotdeauna identitate. USR dorește să vină în întâmpinarea problemelor reale ale tuturor familiilor din România. Scăderea demografică îngrijorătoare, migrația tinerilor în afara țării sunt doar două dintre efectele precarității vieții.
Opțiunile de viață personale diferite cer tratări diferite, pornind de la o înțelegere complexă și nuanțată a contextului individual și implicațiilor sociale. Sentimentul de apartenență și apropiere dăruit de familie e o dorință profund umană. Individul se împlinește alături de cei cu care își împarte viața. Există în România diverse tipuri de familii, pentru care statul nu oferă suficientă susținere, cum ar fi familiile monoparentale, familiile unde bunicii își cresc nepoții deoarece părinții sunt plecați la muncă în străinătate, familii compuse din mame adolescente care au la rândul lor copii și părinții lor. Statul are obligația de a sprijini segmentele vulnerabile ale societății (copii și vârstnici, persoane cu handicap, familii monoparentale, familii cu mulți copii), uneori victime ale multor inechități generate și întreținute de un sistem corupt si coruptibil. Doar programe pe termen lung care vor avea ca obiect nu doar o protecție socială, ci mai ales identificarea unor structuri economice și sociale cu adevărat funcționale, vor putea reda familiilor precare demnitatea și șansa unei vieți cel puțin decente. Familiile defavorizate, și mai ales cele din mediul rural, au nevoie de un plan urgent de educație și sănătate, care să asigure o generație viitoare capabilă de performanță și compatibilă cu standardele lumii dezvoltate.
În același timp, USR susține legea parteneriatului civil ca o formă minimală de protecție prin lege a legăturii consensuale între două persoane adulte, indiferent de orientarea lor sexuală. O astfel de recunoaștere legală asigură siguranță și predictibilitate vieții în comun celor peste 400.000 de cupluri care trăiesc împreună în România și nu sunt căsătorite. Principiul respectării drepturilor minorităților este fundamental în orice democrație europeană. USR este partidul care respectă fără ambiguitate libertatea fiecărui cetățean, opțiunea lui de viață, independent de orientarea sexuală.

USR este partidul inițiativelor private, a libertății de inițiativă. USR sprijină piața liberă, privată, atât în ceea ce privește inițiativele economice cât și inițiativele civice sau politice. Inițiativele private susținute sunt cele care vor schimba România. Spiritul antreprenorial este o manifestare a libertății și creativității individului în economie. El trebuie cultivat și sprijinit prin educație, prin flexibilizarea, debirocratizarea și informatizarea administrației, printr-un cadru legal și fiscal predictibil, prin politici de bună guvernare care să stimuleze investițiile și să ofere sustenabilitate mediului de afaceri. Bunăstarea tuturor depinde direct de performanța economică.

Trebuie să conștientizăm că prosperitatea nu poate fi legiferată, ci vine ca urmare a unui sistem economic performant, dinamic si flexibil capabil să ofere soluții pentru cât mai multe dintre nevoile societății. Economia de piață s-a dovedit în decursul timpului cel mai bun sistem pentru a scoate mase de oameni din sărăcie și pentru a duce societatea umană la nivele maxime de dezvoltare. Deși diverse grupuri de interese vor fi mereu interesate în a combate acest sistem pentru a obține privilegii și rente în detrimentul restului societății, USR susține că trebuie să ne împotrivim ferm acestor interese. Atunci când unii câștigă diverse rente pe spatele celor mulți, de fapt, cu toții pierdem.

USR dorește o societate în care românii să-și regăsească mândria de a avea o meserie, în care să putem conta pe gradul de calificare și scrupulozitatea profesioniștilor. Calificarea profesională trebuie să redevină un criteriu de validare în societate. În administrație, USR dorește o revitalizare a eticii serviciului public, care să confere funcționarilor publici demnitatea de care au nevoie pentru a imprima urbanitate și politețe ca marcă a unei administrații aflate în slujba cetățeanului.  

Sprijinul USR pentru șansele egale, libertatea de inițiativă și asociere, și valorificarea creativității, nu încetează la intrarea în locul de muncă. USR recunoaște că munca, în condiții decente și corect plătită, este un motor principal al progresului. Într-o economie dinamică, angajații trebuie să fie participanți activi și beneficiari în procesele de inovare și dezvoltare. USR înțelege provocările aduse de lipsa alternativelor decente în zonele defavorizate și precarizarea muncii și se angajează să sprijine forța de muncă prin accesul la educație continuă, mobilitate profesională către noile industrii și structuri asociative competitive și depolitizate. Totodată, USR combate abuzurile unor angajatori, precum nerespectarea codului muncii sau evaziunea fiscală.

USR crede că între patrimoniu și cultura vie există o legătură indisolubilă, ele fiind o sursă permanentă de energie pentru ceea ce ne face să fim o comunitate. Patrimoniul este un fundament pe care se construiește prezentul și viitorul și un important factor de unitate, solidaritate şi de identitate locală, regională şi naţională. Prezervarea și valorificarea monumentelor de patrimoniu sunt un izvor strategic de evaluare a prezenței noastre în istorie. Ele generează în spațiul civic noi forme de manifestare și efervescență a comunității în general. Protestele societății civile pentru salvarea și includerea Roșiei Montane și a pădurilor virgine în Patrimoniul mondial UNESCO, acțiunea susținută vreme de peste zece ani a Asociației “Salvați Bucureștiul” de a conserva și valoriza obiective de patrimoniu din București, acțiunea unor asociații civice și culturale de a recontextualiza și a recupera spațiul public urban (evenimente de tipul Street Delivery sau Via Sport pe Bd. Kiseleff din București), campania “Iașul iubește teii” sunt exemple de netăgăduit ale unei locuiri responsabile și ale grijii pentru calitatea vieții prin care comunități active schimbă fața localitățlor noastre. Modificarea legislației stufoase și confuze în sensul opririi mai eficiente a distrugerii monumentelor istorice, cum sunt de pildă cetățile dacice, posibilitatea de a finanța prin fonduri europene restaurarea unor monumente proprietate privată care sunt un reper pentru memoria comunităților sunt obiective strategice ale USR.

Cercetarea și inovația sunt forme creative ale libertății omului. USR va lupta consecvent pentru politici care valorifică potențialul cercetătorilor români pe plan național și internațional și pentru finanțarea cercetării românești după standardele europene. Dezvoltarea cercetării este elementul-cheie al progresului cunoașterii științifice, al inovării și dezvoltării tehnologice, asigurând calitatea vieții și bunăstarea cetățenilor. Cercetarea românească nu poate fi autarhizată, ea trebuie susținută în vederea unei integrări depline în comunitatea științifică prin internaţionalizarea politicii de finanţare, evaluare şi diseminare a cercetării.

USR pleacă de la ideea reconsiderării economiei rurale și a redefinirii rolului acesteia pentru dezvoltarea țării. Antreprenoriatul și măsurile de reducere a sărăciei își găsesc o sferă importantă de aplicare și în domeniul agriculturii, unde imobilismul economic generează de asemenea probleme sociale. România are un potențial important în sectorul agricol, și doar lipsa de coerență politicilor agricole a condus la un nivel atât de slab al rentabilizării agriculturii. USR înțelege fenomenul agriculturii de subzistență și al fărâmițării proprietății agricole, adresându-se micilor fermieri cu propuneri concrete de încurajare a asocierii lor, pentru a evita menținerea veniturilor scăzute în agricultură și perpetuarea sărăciei rurale de la o generație la alta, pentru a asigura accesul la piață, la credite și la negocieri colective, pentru stocarea și procesarea produselor agricole la standardele UE. Astfel USR încurajează creșterea activităților cu valoare adăugată mare în agricultură, care aduce o importantă dezvoltare socială și comunitară. Exportul de materii brute (cereale) – o slabă valorificare a potențialului agricol românesc – trebuie echilibrat cu o agricultură diversificată și integrată care să asigure mai multe locuri de muncă și valoare adăugată – agricultura bio este un exemplu unde România ar putea excela, dacă măsurile birocratice ale statului ar fi relaxate. Stimularea cererii pentru produse bio (organice) răspunde imperativelor de sănătate şi bunăstare a societăţii, înscriindu-se astfel în trendul european.

USR este promotorul dreptului fundamental al cetățenilor la un mediu sănătos, așa cum este prevăzut în Constituția României. Resursele naturale și mediul înconjurător nu sunt numai un bun comun, ci sunt și locul în care trăiesc și se dezvoltă comunitățile noastre. USR este susținătorul comunităților sănătoase, în care aspectele de protecția mediului constituie premisele și nu problemele dezvoltării durabile. USR crede în dreptul generațiilor viitoare de a trăi într-o Românie curată și sănătoasă, precum și în responsabilitatea acestei generații de a lăsa o moștenire viabilă și sustenabilă.
Mediul natural reprezintă atât casa în care locuim, cât și sursa resurselor de care avem nevoie pentru supraviețuire și dezvoltare. Credem într-o societate care se dezvoltă economic și social în sinergie cu mediul natural. O astfel de dezvoltare presupune, pe de o parte, profesionalism și tehnologie de înalt nivel și, pe de altă parte, o educație performantă și responsabilă.
Respectul pentru parcurile naturale ale României, admirația pentru peisajul montan și combaterea degradării lui la Roșia Montană – un exemplu printre atâtea altele –, angajamentul pentru o economie care să se dezvolte protejând mediul, tranziția către o economie mai circulară sunt principii ale unei dezvoltări durabile. Ne mândrim cu bogățiile naturale ale României, datorită cărora ocupăm locuri fruntașe în clasamentele europene – apele minerale, izvoarele termale, biodiversitatea și pădurile virgine sunt doar câteva exemple pentru care protejarea mediului constituie o problemă strategică nu doar de nivel național. Totuși, România nu reușește să onoreze țintele asumate, fiind de-a lungul timpului subiectul procedurilor de infringement, motiv pentru care o acțiune legislativă în acest sens se impune cu stringență în privința poluării aerului, a managementului deșeurilor sau a tăierilor ilegale de păduri.
Protejarea patrimoniului natural românesc ce se regăsește în cadrul ariilor naturale protejate trebuie să reprezinte o prioritate națională, atât pentru importanța sa deosebită în păstrarea echilibrului natural, cât și din perspectiva economică a dezvoltării turismului ecologic.
USR va susține adoptarea unor strategii de protejare a mediului eficiente, a unui sistem legislativ riguros și coerent și a unei schimbări de atitudine cu privire la mediul înconjurător, în sensul responsabilizării în exploatarea durabilă a resurselor naturale, în concordanță cu normele internaționale la care România este parte. Într-o lume marcată de provocări în privința echilibrului ecologic al planetei, considerăm că este singura opțiune disponibilă și unica noastră șansă. USR crede de asemenea că animalele au dreptul la o viață adecvată speciei din care fac parte, fără suferințe inutile. Este necesar să oferim alternative viabile pentru politicile de (re)împădurire și pentru ameliorarea managementului faunei României.

Ca o formațiune ivită din rândurile societății și bazată pe activism civic, USR înțelege mai bine decât orice alt partid că sărăcia e o problemă complexă, că ea generează o suferință socială ce trebuie tratată din mai multe direcții simultan. USR are capacitatea să identifice acele forțe sociale care pot contribui la înfruntarea sărăciei în toată complexitatea ei. USR încurajează distribuția echitabilă a prosperității în societate prin lupta împotriva capitalizării avuției doar de către o minoritate oligarhică, clientă a clasei politice. Atât în politicile sociale cât și în cele anti-sărăcie, USR se bazează pe principiul solidarității cu cei aflați în nevoie – un principiu fundamental care justifică doctrinar efortul taxării – și promovează respectul pentru meseriile tradiționale, care în multe situații reprezintă un debușeu firesc al învățământului profesional: artizani, meșteșugari, meseriași, tot mai nedreptățiți și uitați. Aceste meserii tradiționale, laolaltă cu întreprinderile mici și mijlocii, fermele de familie sau start-up-uri asigură diversitatea și coeziunea oricărei societăți. Toate aceste categorii sunt neglijate de partidele politice. Avem nevoie de o strategie coerentă de reducere a sărăciei și de încurajare a inițiativelor private ale cetățenilor, care să le asigure bunăstare, un trai decent și oportunități egale.

Într-un stat democratic, demnitatea pacienților, a persoanelor vulnerabile și suferinde este o valoare recunoscută în egală măsură cu onoarea sistemului medical. Buna funcționare a societăţii cere ca libertatea individuală să se poată exercita la maximum de potenţial. Starea de sănătate este un obiectiv absolut și fundamental al politicilor sociale ale României. Ea trebuie înțeleasă nu doar ca absența bolii sau a infirmității, ci ca o bunăstare fizică, mentală și socială necesară indivizilor pentru o viață plenară și o participare liberă la comunitate. Accesul la servicii medicale de calitate trebuie să fie echitabil și necondiționat de etnie, religie, sex sau poziție socială. Prevenția este o componentă esențială a politicilor de sănătate, mult mai puţin costisitoare decât combaterea bolilor deja declanşate şi decât protecţia socială a bolnavilor care nu mai pot munci. USR consideră sănătatea drept o datorie către cetățean și o investiţie de viitor, care trebuie reglementate pornind de la principiul transparenței decizionale, în parteneriat cu asociațiile de pacienți și organizațiile profesionale din sistemul medical. USR își dorește repatrierea medicilor care au părăsit România, susținând ca premise ameliorarea salarizării, eliminarea vulnerabilității practicii medicale și condiții echitabile de promovare. Revigorarea industriei farmaceutice din România este o preocupare constantă pentru a asigura produse de calitate la prețuri accesibile.  Sistemul medical de stat este completat de cel privat, iar aceste două componente trebuie să beneficieze de un cadru legislativ care să permită cetățeanului-pacient accesul la un serviciu medical prompt și performant. Corelarea într-un plan național, cuprinzător și complementar, pe tot teritoriul României va conduce la o îmbunătățire generală a serviciilor medicale datorate oricărui cetățean.

Atentă la bogăția tradiției creștine a cărei importanță în istoria Europei este de netăgăduit, USR  recunoaște că oameni cu credințe și confesiuni religioase diferite, agnostici si atei, participă astăzi la construcția acestui proiect în care libertatea de conștiință și celelalte libertăți și drepturi ale omului sunt respectate și garantate. Apartenența României la spațiul de libertate economică, la dinamica culturală și la proiectul politic al Uniunii Europene este un important garant al păcii și bunăstării fiecăruia dintre noi. Uniunea Europeană este de departe cel mai ambițios proiect politic al timpurilor noastre. A menținut pacea pe un continent măcinat de războaie interminabile, a apropiat vechi inamici și a creat punți noi, contribuind decisiv la prosperitatea fără precedent de care se bucură acum Europa. Acest proiect e departe de a fi perfect, dar are un orizont definit – o uniune tot mai strânsă. Ritmul cu care această apropiere s-a întâmplat nu a fost niciodată cert; mai mult de-atât, ideea momentului e că apropierea trebuie să se întâmple în ritmuri diferite pentru porțiuni diferite ale continentului, nucleul dur prefigurându-se în jurul grupului Euro. USR consideră că România trebuie să acceadă în acest grup, să ajute la demararea reformelor de care moneda Euro are atât de mare nevoie și să reprezinte o voce a Europei de Est în prefigurarea viitorului Uniunii.

Dacă Europa e în criză în însuși miezul ei, Europei de Est îi revine răspunderea de a nu lăsa Europa de Vest singură în a se confrunta cu această responsabilitate. Este cert că, în perioada următoare, Europa va trece printr-un proces de reformă care va defini implicit și viitorul României. USR trebuie să contribuie în mod proactiv la acest proces. O colaborare strânsă cu alte partide europene dornice să contribue pozitiv la procesul de reformă al proiectului european este absolut vitală. Într-o perspectivă mai largă de politică externă, USR consideră că în spațiul euro-atlantic singura garanție reală pentru apărarea comună a statelor membre rămâne NATO.

Într-o lume tot mai deschisă și, mai ales, într-o Uniune Europeană în care libertatea de mișcare a forței de muncă în interiorul pieței comune este una dintre cele patru libertăți fundamentale, existența unui număr mare de etnici români în afara granițelor României reprezintă o realitate care trebuie transformată într-o oportunitate. Chiar dacă USR își dorește ca ei sa aibă o opțiune clară de reușită în Romania, este important ca toți cetățenii să aibă libertatea de a-și urma proiectele de viață acolo unde consideră că acestea vor putea fi cel mai bine valorificate. În același timp, statul român are obligația să se asigure că, în cazul în care locuiesc în străinătate, acestora le sunt respectate toate drepturile inclusiv acelea referitoare la folosirea limbii materne, la păstrarea identității naționale precum și dreptul la vot. În plus, USR susține necesitatea unor politici active de menţinere a legăturilor culturale şi economice dintre membrii diasporei și România, precum și a unor programe concrete menite să îi reintegreze cât mai uşor în societatea românească pe aceia care doresc să se întoarcă acasă. România a pierdut în ultimii 30 de ani de pe teritoriul ei mai mulți cetățeni apți de gândire critică și de muncă activă decât în toate războaiele din epoca modernă. Din păcate, deși românii din diaspora, valorificând contactul cu societăți mult mai eficiente și organizate, au contribuit la dinamizarea vieții sociale și politice și și-au susținut economia țării, politica românească a ultimilor ani s-a făcut adesea împotriva diasporei și nu în interesul ei. USR recunoaște că potențialul de creștere economică a României datorează mult diasporei și dorește s-o includă ca partener în proiectele și în deciziile viitoare.

În multe privințe, acești oameni sunt avangarda schimbării în interiorul țării. Ei au un contact direct cu modernitatea occidentală și o proiectează în țară pe diferite căi: dacă se întorc, prin perpetuarea unor practici sociale europene; dacă nu se întorc, prin aceea ca devin ținta unor aspirații de mai bine pentru familiile și comunitățile lor. Dar, mai ales, ei sunt o categorie responsabilă la vot și mai puțin vulnerabilă la propaganda mincinoasă și la presiunea intereselor locale. Celor care se întorc, USR va încerca să le ofere alternative reale, prin îmbunătățirea climatului economic și politic din țară.

Făcând o distincție istorică între diaspora propriu-zisă — românii plecați în Vestul Europei, în Statele Unite ale Americii și în atâtea alte țări de pe tot globul, pe de o parte, și românii din jurul granițelor țării, pe de alta, USR se pronunță în chip hotărât pentru respectarea drepturilor acestora din urmă de minorități etnice și culturale, mai ales prin eliminarea unor false împărțiri de tipul români vs. moldoveni (Ucraina) sau vlahi (Serbia, Bulgaria etc.), precum și pentru întărirea legăturilor dintre aceste comunități și România (burse pentru elevi, studenți, fonduri pentru acțiunile din comunități etc.)

Din motive istorice, culturale şi lingvistice de netăgăduit, Republica Moldova este cel mai important vecin al României. Românii de dincolo de Prut au fost vreme de veacuri parte a României. USR propune continuarea şi aprofundarea politicilor de sprijin pentru Republica Moldova, pentru integrarea europeană a acesteia, pentru continuarea luptei anticorupţie şi a întăririi democraţiei şi statului de drept, pentru consolidarea economiei pe baze sănătoase, cu diminuarea influenţei oligarhilor, pentru diminuarea ingerinţelor politicii autoritare rusești în societate şi în mass media, precum şi pentru consolidarea identităţii lingvistice şi culturale.

Având în vedere poziția geografică a României și riscurile de securitate din regiune, USR consideră că parteneriatul strategic cu SUA reprezintă pentru România o asigurare directă în raport cu amenințări legate de securitatea și integritatea ei. Consolidarea acestui parteneriat strategic reprezintă o garanție necesară pentru viitorul României. Pe lângă forţele armate convenţionale, a căror modernizare și dezvoltare o vedem ca una dintre prioritățile noastre, România, ca exportator de securitate în zonă, trebuie să-și dezvolte și alte capacități operaționale, capacități care să-i permită o ripostă rapidă și determinantă împotriva noilor tipuri de amenințări date de războiul hibrid, precum atacurile informaționale și cibernetice, infiltrarea unor trupe străine fără însemne, atacurile teroriste tot mai inovative şi cu mijloace improvizate, subversiunea prin intermediul finanţării unor grupări extremiste, populiste ori separatiste sau folosirea corupţiei politicienilor şi a înalţilor funcţionari publici ca modalitate de infiltrare şi de sabotare a statului etc.

USR este un partid politic, născut din mișcări civice, de la firul ierbii, partidul în care viața filialelor inspiră întregul partid, în care inițiativele individuale devin parte integrantă din procesul de modernizare asumat la centru. USR este partidul deschis tuturor celor care se regăsesc în valorile pe care le promovează, al dezbaterilor interne, este partidul energiilor raționale care pot schimba România. Democrația internă, bazată pe libertatea de exprimare, exercitată prin toleranță, incluziune, respect pentru diversitatea de opinii, este o valoare asumată consecvent de partid.